H.O.S.T. ALLIANCE - PROZA

www.tips-fb.com
H.O.S.T. ALLIANCE - PROZA LYRICS ENGLISH TRANSLATION


Sənin gözlərində boğuldum.
> i drowned in your eyes
Payız zərif küləklə sığal çəkdi gecəyə.
> Autumn carressed the night with a gentle wind
İlk xəzanla doğuldum.
> ??
Boş parkın hönkürtüsü.
> Sounds of the empty park
Yaş asfalt bir az xəstə.
> Asphalt is wet and a little sick
Yağış da incə, qəddar.
> And raining is thin, cruel
Qırıq ürək boş qəfəsdə.
> Broken heart is in empty cage

Sökülmüş arzuların xarabasında,
> In the ruins of collapsed desires
Arası kəsilməz gülüşlə ağlayırdı,
> Was constantly crying with a smile
Kor rəssam şikəst atlar arabasında.
> The blind artist, in the cart of paralysed horses
Sən də başqa, mən də başqa.
> Different in you, different in me
Dərd də, qəm də başqa.
> Pain and sorrow are different

Yaddaşım sanki bir şeir kimi cızıldı daşda.
> It is just like that my memories are draw on a rock like a poem
Küçələrin qaranlığında,
> In the darkness of the streets
Çox sağol ki, bir mələk kimiydin.
> Thank you very much that you were like an angel
Saçıların ipək kimiydi, sözlərin külək kimiydi.
> Your hair was like silk, your words were like the wind
Çox sağol!
> Thank you very much!
Qəlbimin düzənliyində bir bulaq kimiydin.
> You were just like a çesma(fountain) in the deserts of my heart
Amma çox,
> But so
İsti çox,
> Warm so
Duzlu çox.
> So salty

Tozlu manikenlər vitrində göz yaşıyla.
> Dusty plastic models in the display windows with tears
Ölülər qucaqlaşır yuxularımda baş daşıyla.
> Death people hug each other in my nightmares, with headstones
Doxsan illik keçmişimlə iyirmi yaşda neyliyim?!
> What should i do, with my age of 20 and ninety years of memory
Əllərim bağlı qarğalar ciyərmi çeyniyir.
> My hands are tied, crows are eating my livers

Heç nə demə, danışma.
> Dont tell anything, dont talk
Bəsdi!
> Enough!
Heç nə soruşma!
> Dont ever ask
Kim günahkar?
> Who is guilty?
Sən günahkar!
> You are guilty
Mən günahkar!
> I am guilty
Gecə günahkar!
> Night is guilty
Gün günahkar!
> Day is guilty
Dərslər günahkar!
> Classes are guilty
Payız, şeir, dəftər günahkar!
> Autumn is, poems, notebooks are
Bəlkə də oxuduğum kitablarla dolu rəflər günahkar!
> Maybe the shelves that are filled with books that i read, are guilty

İncə-incə kəs damarlarımı,
> Slice my veins finely
İç qanımı sevgilim!
> Drink my blood darling
Artıq sevmirəm,
> I dont love you artık (from now on)
Sən də sevmirsən!
> You dont love me too
Sehirli bir nağıl.
> A betwithced story
Səni unutmaram.
> I do not forget you
Məni unutma sən.
> Do not forget me
Gizləmə,
> Do not hide
Göz yaşın qoy axsın!
> Let your tears to leak
Onu qurutma sən!
> Do not dry them

Məktublar və tozlu şəkillər,
> Letters and dusty pictures
Yanır əllərimi qızdıran ocaqda.
> Are burning in the fireplace that warms my hands
Ümid uzaqda.
> Hope is far
İçimdə şaxta.
> -----?
Ölmüş sevgimin ruhu hərdən gəzir bu qaranlıq otaqda.
> Soul of my death love walks around in this dark room
Sənə nifrət etdim,
> I hated you
Həm də sevdim qəzəbsiz.
> And loved you without any hatred
Pəncərəyə yağış damlaıyr gözəl, səssiz.
> Rain drops to window beautifully, and silent
Kül ocaqda.
> Ashes in the fireplace
Yastıq qucaqda.
> Jastuk (pillow) in my lap
Darıxdım, güldüm, ağladım,
> Felt sad, laughed, cried
Gecə səbəbsiz.
> In the night, without reasons

Küləklərlə dərdləşirdi qatarın tüstüsü.
> Train's fume was talking to the wind
Uzaqda baharın istisi.
> Warmness of the spring is far
Çox soyuq.
> It is so cold
Yanağlarımda buz bağladı,
> Frost on my cheeks
Donub qalan o göz yaşı.
> That tear drops
Yadına sal:
> Remember
Arzularda,
> In desires
Ölmək eyni gündə.
> To die on the same day
İkimizə bir baş daşı!
> One head stone for both of us
Və eyni gündə öldük:
> And we died on the same day
Sən mənim üçün,
>You for me
Mən sənin üçün,
> And i for you

Özgə olduq:
>???
Sən mənim üçün.
> You for me
Mən sənin üçün,
> And i for you
Bəlkə xəstəlik səbəb?
> Maybe because sickness?
Bəlkə mələklər paxıl?
> Maybe angels were jealous?
Amma mənə demişdilər ki, sevgi qəlbə çiçəklər taxır.
> But they told me that love attaches flowers to the heart
Evlənək demişdik,
> We wanted to marry
Uşaqlıq necə gözəl.
> How beautiful was childhood
Və nə qədər sadəlövh!
> And how .....?.....
Qaçaq demişdik,
> We had decided to run away
Qanadlarımızı açıb uçaq demişdik.
> We said lets fly away opening our wings
Hər şey,
> Everything
Demişdik,
> We said
Gizlədiyimizi gözlər demişdik
> ???
Dumanlar gizlədəndə yerimizi izlər demişdik.
> ???
Restoranlar, rəqsimiz.
> Restaurants, our dances
Sevgililər günü.
> Valentine's day
Ümidlər yanır günəş kimi.
> Hopes burn like the sun
Ümidlər sönür,
> Hopes die
Ay işığı nur.
> Moonlight
Gözlərimdə leysanlar dolur.
> ???

Sən öləndə ilk dəfə inandım insanlar ölür.
> When u died, i realized for the first time that people do die
Nə şəkillər əvəz edər səni,
> Pictures do not take your place
Nə qəmli şeirlər!
> Nor those sad poems
Hər işi pis olanlar mənə,
> People who suck in everything
Hər şey düzələr deyirlər.
> Tell me that everything will be fine
Düzəlmir!
> It does not!

Sən qara paltarlar geyərdin.
> You were wearing black clothes
Qəmli baxışlarına vurulmuşdum.
> I was hit by those sad looks
Az gülərdin.
> U used to laugh less
Sevərdim dənizlər limanları sevən kimi,
> I loved, like i love the sea and the horbours
Sevərdim qulaqlar yalanları sevən kimi.
> I loved, like the ears love lies
Öldürmək istəmişdim özümü sən ölən kimi.
> I wanted to kill myself, when u died
Əsrlər keçsə də, yadımdasan dünən kimi…
> Its in my mind like it happened yesterday, even if centuries pass

Translation: IBRA

No comments: