DURSUN ALİ ERZİNCANLI - SEN YOKTUN

www.tips-fb.com
DURSUN ALİ ERZİNCANLI - SEN YOKTUN ENGLISH TRANSLATION

Sen yoktun...
> You were not there…
Hz Adem’deydi nurun
> Your nur (divine light) was on prophet Adam
Önce cenneti,
> At first you honoured the paradise
Sonra yeryüzünü şereflendirdin.
> Then the earth
Adem nuruna affedildi
> Adam was forgiven for your “nur”
Arafat bu affa şâhitti
> Arafat was the witness of this forgiving

Sen yoktun
> You were not there
Nuh’un gemisindeydi Nurun...
> Your divine light was on the ship of Noah
Dalgalar yeryüzünü boğarken
> While the waves were drowning the earth
Taprağın bağrındaki su
> When the water on the chest of earth
Gökyüzüyle buluşurken
> Was meeting the sky
Ve bu bir ilahi azap derken,
> And when it was thought as a Divine torture
Allah nurunu taşıdı binbir sebeple
> Allah carried Your divine light because of 1001 reasons
Tûfan, nurunu selamladı edeple...
> The flood greeted your nur with respect

Sen yoktun...
> You were not there
Hz.İsmail’in alnındaydı Nurun
> Your nur was on the forehead of Hz. Ismail
İbrahimî bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden
> An ~ibrahimic prayer raised from empty deserts
“Rabbimiz” dedi,
> “Our Lord” He said
“Onlara kendi içlerinden
> To them, from among of them…
Senin ayetlerini okuyacak
> Who will read your message to them
Kitap ve hikmeti öğretecek onlara,
> Who will teach them the book and wisdom
Onları temizleyecek bir elçi gönder,
> Send them a Messenger who will clean them
Amin dedi on sekiz bin âlem
> “Amin” said 18000 worlds
Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak
> Raising his tiny hands those enlighted with your nur
Amin dedi İsmail.
> Amin, said Ismail
Hira Nur dağı amin diyerek ayağa kalktı
> The Mount Nur said 'amin' with standing up
Medine’den adı Uhud olan bir amin yankılandı sevr dağında.
> An “amin” -which named as Uhud - echoed from Medine on mount Sevr

Sen yoktun...
> You were not there
Hz.İsa “Ahmed” diye muştuladı seni
> Hz İsa (Jesus) announced good news as “Ahmed”
Alemlerin efendisi diye sana seslendi.
> He called You as Alemlerin Efendisi ( Lord of worlds )
Artık ben sizinle çok söyleşmem, dedi havarilerine..
> From now on, i dont talk to you too much, said to His apostles
Çünkü bu âlemin reisi geliyor...
> Because this World’s Captain is coming
Bekleyin Ahmed geliyor.
> Wait, Ahmed is coming
Kainata rahmet geliyor.
> 'Mercy to the Universe' is coming
Havarilerin yüzünü okşayan,
> You been a breath, caressing the face of apostles
Ölüleri dirilten bir nefes oldun
> Revitalising the deaths
Ama sen yoktun...
> But You were not there

Sen yoktun Sultânım,
> You were not there Sultanım
Hz. Abdullah’ın alnındaydı Nurun
> Your nur was on the forehead of Hz Abdullah
Başı eğik gezerdi mazlum
> He was walking with his head down, suffering
Kuteyle göklerden seni sorardı
> Kuteyle was asking for You to skies
Varaka seni arardı semada
> Varaka was searching for You, in the sky
Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler.
> Mothers always cried as they caressed their daughters
Ağlayarak süslediler ölüme...
> They dressed them up to death, as they were crying
Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler.
> As they cry they were telling; come on, you are going to your uncle
Sen yokken,
> When You were not there
Canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek.
> Going to uncle was the definition for being burried alive…
Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi.
> Desperateness of heart of mother, that causing madness
Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi...
> And watching her baby to go to death
En son çocuk atılırken çukura
> When the last baby was going to grave
Annesinin suretinde bir melek tuttu onu
> An angel hold her which was in the appearance of her mother
Ve tebessüm ederek hira nur dağını gösterdi.
> And pointed the mount Hira Nur with a smile
Melekler süslüyordu hirâyı.
> Angels were decorating Hira
Efendisine hazırlanıyordu cebel-i nur,
> Mount Nur was getting prepared for its Lord
Efendisine hazırlanıyordu mekke.
> Makkah was getting prepared for its Lord
Âlem Efendisine hazırlanıyordu
> Universe was getting prepared for its Lord
Kainatın gözü Hz. Aminedeydi
> All universe’s attention was on Hz Amine
Toprak yalvarıyordu rabbine,
> Earth was begging to it’s Lord
Gel diye ağlıyordu mazlumlar, gözleri semada
> Suffering people were crying, saying “come” with their eyes on skies


Ve bir gelişin vardı ya rasulallah,
> And there was your “coming” ya Rasulallah (Messenger of Allah)
Bir inişin vardı yer yüzüne...
> There was a “downing” of You to earth
Önünde cebrail!
> Gabriel, in front of You
Ardında yalın kılıç melekler!
> And angels… behind You
Bir inişin vardı yer yüzüne...
> There was a “downing” of You to earth
Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de
> Maybe fatherlesses had the most comfortable night
Öksüzler annelerine sarıldı doya doya.
> Motherlesses hug their mothers as much as they want

Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini.
> Then a silence covered the twilight time
Herşey sus pus olmuştu.
> Everything was all silent
Hadi diyordu yıldızlar, Hadi diyordu ay!
> Haydi, was saying stars, Haydi, was saying moon!
Kainat bir isim duymak istiyordu.
> Universe wanted to hear a name
Ve bir ses yükseldi Âmine’nin evinden;
> And a sound raised from the home of Amine
Muhammed!
Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini.
> Muhammed! Darkness left its space for brightness
Muhammed!
Melekler öptü o nurdan ellerini.
> Muhammed! Angels kissed His hands those made of nur
Muhammed!
Seni yaratan Allah’a kurbânız ey dürri yekta!
> Muhammed! Let us be sacrificed to the Creator of you, to Allah, ey 'dürri yekta'
Sana o adı veren rahmana kurbanız
> Let us be sacrified to the Rahman, who gives You that name


Artık sen vardın
> Then You were there
Susuz topraklara rahmet indi seninle
> Mercy downed over the dried lands, with You
Annenden sonra anne halime sevindi seninle
> Mother after your Mother, Halime rejoiced with You
Yağmura mı ihtiyaç var?
> Is there a need for rain?
Kaldır şehadet parmağını,
> Raise Your index finger,
Yağmurları salsın Allah.
> Allah will release rain
Sonra tut ağacın yaprağını,
> Then hold the leaf of the tree
Köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah.
> Allah will make it walk near You, with its roots out
Yeterki sen iste,
> You just want
Sen iste yarasulallah
> Just wish ya Rasulallah
Deki ben kimim?
> Ask, Who am I?
Dağlar, taşlar dile gelsin,
> Montains, rocks will come to talk
Dilsiz çocuklar ellerinden tutup,
> Speechless children, with holding your hand
Ente Rasulullah desin.
> Will say “Ente Rasulallah” ( You are Messenger of Allah)

Sen vardın
> You were there
Bedir kârdı,
> Bedir was benefit
Uhut dardı
> Uhud was narrow
Hendek yârdı.
> Hendek was dear
Yiğitlerin vardı.
> You had brave men
Ölmek için yarışan yiğitler...
> Brave men those running to die


Hele bir enesin vardı senin.
> Ah, You had an Enes
Uhut’ta öldüğünü duyunca arkadaşlarına,
> When He heard that You died in Uhud battle
Niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu.
> Why are you sitting here, he asked to his friends
Onlar da
> And when they said;
“Allah’ın Rasulü öldürülmüş deyince
> The Rasul of Allah has been killed”
“ Peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız?
> Ok but what will you do with a living after He died ?
Kalkın ve O’nun gibi ölün! Demişti.
> Stand up, and die as He did, he said…
Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü.
> And he became Şehid (martyr) where the battle was most densed
Hem de ne şehit ey nebi!
> And what a şehid, ya Nebi
Vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi.
> His body was unrecognizeable because of wounds
Kızkardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu...
> Only his sister could recognize him looking to his fingers

Musab Bin Umeyr’in vardı senin.
> You had Musab Bin Umeyr
Uhut’ta sancağını taşıyan.
> The one who was carrying your flag in Uhud
Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki
> He was tied to You with such a love that
Allah o gün melekleri Musab’ın suretinde indirdi.
> Allah made angels downed with the appearance of Musab
Ebu hureyren vardı...
> You had Ebu Hureyre
Acıkınca mescidin önünde durur sana bakardı.
> He used to look to You near Mescid, when he starved
Sen anlardın,
> You were understanding
Ya Ebâhir gel! Derdin.
> You were saying “ Come ya Ebahir”


Ve sen gittin...
> And you left…
Bir gidişle gittin
> You just left with a 'going'
Ardında hüznün kaldı.
> You left sorrow behind you
Hasretin kaldı göklerde.
> Longing for You is left on the skies
Bilal ezan okuyamaz oldu
> Bilal couldnt recite the Azan after that
Ne zaman teşebbüs etse
> Whenever he intended
Muhammed rasulullah demeye
> To say “Muhammed Rasulallah “
Dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi.
> He was falling on his knees, and loosing himself

Sonra günler ay,
> Then days became months
Aylar yıl oldu.
> Months became years
Ve asırlar oldu
> And centuries passed
Sensizliğe açtık gözlerimizi.
> We opened our eyes to “being without You”
Ama sen bırakmazsın bizi.
> But you dont give up on us
Sen varsın ey şehitlerin sultanı
> You exist, ey Sultan of Şehids
Sen varsın!
> You exist
Bir şehit bile ölmezken
> While even a Şehid does not die
Sana nasıl yok deriz.
> How can we say that You dont exist
Ebutalip şama giderken devesinin önüne geçip
> You stopping the camel, While Ebu Talib was going to Damascus
Beni burda kime bırakıp gidiyorsun demiştin.
> You are leaving me here to whom and you are going, You have asked
Ne anam var ne babam...
> I dont have any parents
Ebutalip bırakmamıştı bu yüzden.
> So Ebu Talib didnt leave You


Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun Ya Rasûlallah!
> You are leaving us to whom ya Rasulallah, that we are groaning with the torture of Your lack
Bırakma bizi ki; Allah;
> Dont leave us, because Allah says:
Sen onların içindeyken onlara azab edecek değiliz buyuruyor.
> We are not going to torture them while You are among them
Bırakma bizi!
> Dont give up on us
Hayatı seninle öğretti Rahman.
> Rahman teached us living with You
Kulluğu seninle tanıdık.
> We learned adoration with You
Duayı senden öğrendik sevgili!
> We learned how to pray from You, darling
Hz Ömer umre için senden izin isteyince,
> When Hz Ömer asked Your permision for umrah
“Kardeşcik” dedin ona,
> “ Little brother” You said to him
Kardeşcik, duanda bana da yer ayırır mısın?
> Little brother, would you give a space to me in your pray?
Bizler Ömer değiliz ama
> We are not Ömer, but
Bütün dualarımız senin için
> All of our prayers are for You

Ey Rabbimiz!
> Ey our Lord
Rasulünü anışımızdan haberdar et!
> Make Your Rasul know that we remembered Him
O’na binler salat, binler selam!
> To Him, thousands of 'salat', thousands of 'selam'
Habibine Makam-ı Mahmut’u ver
> Give 'Makam-ı Mahmud' to Your Lover
O’na vesileyi lutfet.
> Favour him the “vesile”
O’nu refik-i Âlâya yükselt
> Raise Him to 'Refik-i Ala'
Bizi de affet
> And forgive us
O’nun hatrına affet
> Forgive us in the name of Him

Translation: IBRA

No comments: